Medlemskap

Medlemskap

INNMELDING

Medlemsskap i Norsk Logopedlag koster kr. 900,- for fullt medlemsskap.

§ 2.MEDLEMSKAP

  1. Enhver som har godkjent norsk logopedutdanning eller likeverdig utdanning fra et annet land og som godkjenner lagets vedtekter, kan bli tatt opp som medlem i laget.
  2. Midlertidig medlemskap kan gis til studenter i offentlig norsk grunnutdanning som kvalifiserer til yrkestittelen logoped.
  3. Det midlertidige medlemskapet går over til vanlig medlemskap når eksamen er bestått.
  4. Bare medlemmer i laget (§2a) har stemmerett.
  5. Utmelding må skje skriftlig til Styret i Norsk Logopedlag.
  6. æresmedlemskap kan tildeles medlemmer og andre som har utført særlig fortjenstfullt arbeid i lagets interesse. Medlemmer eller styret kan fremme forslag om dette til landsmøtet som fatter vedtak om tildeling med vanlig flertall. æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Merknad:

Begrepet støttemedlem opprettholdes for de støttemedlemmer laget har godkjent fram til 20.06.76. Disse støttemedlemmene har fortsatt rett til å delta på Norsk Logopedlags landsmøte (uten stemmerett) og faglige samlinger. Dessuten får de tilsendt materiale og informasjon som styret finner relevant.